Juan Antonio Cardona Cruañes i Vicent Josep Colomer Mayans, regidors del grup municipal  Compromís per Xàbia, s’adrecen al Ple de la Corporació Municipal de Xàbia i presenten la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La província d’Alacant i els seus pobles i ciutats requereixen d’un impuls inversor i polític. Amb prop de dos milions d’habitants, rebem aproximadament set milions de turistes a l’any, i no obstant això concentrem algunes de les comarques i municipis més pobres ja no del territori valencià sinó de l’Estat espanyol, sent epicentre no només de la llarga crisi del sector immobiliari, sinó també de la indústria i del sector agrícola d’exportació. Abordem la tercera dècada del segle i una desacceleració econòmica amb xifres molt baixes d’inversió per habitant; la necessària transició ecològica i de mobilitat amb un dèficit històric de línies de ferrocarrils de Rodalia.

Als  Ajuntaments, com a administracions més properes al ciutadà i en virtut del principi de subsidiarietat ens correspon absorbir i intentar corregir moltes d’aquestes demandes ciutadanes, però ens enfrontem a serioses limitacions: a la falta d’inversió directa de l’Estat en infraestructures s’uneixen problemes estructurals que arrosseguem de fa dècades –com la necessària reforma del finançament local tantes vega- des ajornada– o directament les traves que els canvis de legislació ens han anat imposant i que fan molt més difícil el nostre treball com a representants públics i com a administracions.

Per tant, i amb la perspectiva d’un nou govern de l’Estat que en els seus acords no contempla la qüestió municipal com una prioritat, i al costat de les necessàries reivindicacions en clau autonòmica en quant a finançament i deute, es proposa que la corporació municipal inste a l’Estat a:

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

  1. Una reforma del finançament de l’Administració Local, amb criteris de corresponsabilitat fiscal, i que contemple específicament, a més de la població, la càrrega turística i la tipologia urbana a l’hora de definir el cost dels serveis públics. En l’àmbit de les diputacions s’exigeix el repartiment just amb criteris objectius, amb autonomia i amb la mínima burocràcia el trasllat de fons als municipis. En l’àmbit general, s’exigeix que la ciutadania de la província d’Alacant tinga una inversió estatal adaptada al seu pes poblacional.
  2. Una modificació de Regla de Despesa aplicable a les Administracions Locals amb superàvits continuats, ampliant els supòsits que permeten un major marge de despesa no financera, el catàleg de les inversions considerades financerament sostenibles així com augmentar els supòsits que permeten l’augment de la despesa o la consignació de despeses extraordinàries. Urgeix també exemptar de l’aprovació d’un Pla Econòmic Financer als supòsits d’incompliment per ús de romanent positiu.
  3. Una autorització per a les Administracions Locals d’un major marge en les convocatòries d’ocupació pública amb criteris objectius com la població i atenent especialment a la recuperació dels llocs de treball amortitzats des de 2010 per les baixes taxes de reposició. Així mateix, la simplificació del règim de la contractació menor en la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), revisant la regulació d’elements com la necessitat i recurrència de certes despeses de caràcter municipal, tot mantenint el principi de competència de licitadors.
  4. El compliment de les previsions del Pla de Rodalies a la província d’Alacant per garantir un transport públic interurbà sostenible, abordant de forma prioritària inversions com el Tren de la Costa Gandia-Dénia-Benidorm-Alacant; la connexió ferroviària amb l’Aeroport d’Alacant i el Port de la ciutat; l’electrificació i augment de freqüències de la línia Alacant-Elx-Oriola-Múrcia i l’execució del ramal fins a Torrevella; i executar les inversions per a la modernització de la línia Xàtiva-Alcoi.

Xàbia, a 23 de desembre de 2019